AS Dialoog
Dialoog

Контакт

ТАРТУ
Туру 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

ТАЛЛИН
Гонсиори 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

НАРВА
Креэнхольми 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

КАРТА AS Dialoog

 

Print

Основные идеи


 

Üldkorraldus

Dialoog AS korraldab täienduskoolitust järgmistes õppevaldkondades:
  a) Humanitaaria: võõrkeeled ja –kultuurid.
  b) Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

  c) Ärindus ja haldus: majandusarvestus ja maksundus. 

Ülalmainitud valdkondade kursused jagunevad lühiajalisteks, mis kestavad ühe semestri, ning pikaajalisteks, mis algavad septembris ja lõpevad mais. Keeleõpingutega saab liituda jooksvalt ka hiljem, vastavalt keeleoskuse tasemele. Keeleoskuse testimine toimub elektrooniliselt, vajadusel toimub vestlus ka vastava keele õpetajaga. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, Koolituskeskuse Dialoog ühe tunni pikkus on 45 minutit, Laste Keeltekeskuse on tunni pikkus 40 minutit.

Õpikeskkond

Õppetunnid toimuvad mugavates ning nüüdisaegse õppetehnika ja õppematerjalidega sisustatud ruumides. Tundide vaheajal pakutakse kohvi või teed. Tunnis luuakse positiivne ja toetav õhkkond.Keeleõpikud ja töövihikud ei kuulu koolituse hinna sisse.

Kursusele registreerumine ja vastuvõtt
Kursusele saab registreeruda meilitsi  Tartus koolitus@dialoog.ee, Narvas koolituskeskus@dialoog.ee ja Tallinnas  tallinn@dialoog.ee samuti Dialoogi büroodes Tartus aadressil Turu 9, Tallinnas Gonsiori 13-23 ja Narvas Kreenholmi 3. Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadetakse registreerujale vastav arve. Õppetasu saab maksta nii sularahas või kaartiga büroodes kui pangaülekandega. Dialoogi arveldusarve Swedbankis on EE722200001120213873, SEB EE461010152000836002. Tasumisega viivitamisel kohustub Õppija maksma viivist3% iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast. Selgitusse palume märkida arve number, kursuse nimi ja osaleja nimi. Soodustused on ette nähtud peredele, kus õpib korraga 2 või rohkem pereliiget. 

Õppija garanteerib endale koha, kui kursuse tasu laekub ettenähtud kuupäevaks. Kui koolituse kestus on pikem kui 3 kuud, on õppijal võimalus tasuda koolituse eest järelmaksuga. Sel juhul sõlmitakse õppijaga õppetasu maksegraafik.Keelekoolituste algtaseme rühma registreerijatelt ei eeldata eelnevaid oskusi. Kui varasem keeleõppe kogemus on nõutav, tuleb teha läbi vastav keeletest.

Kõik Dialoogi bürood Tartus, Tallinnas ja Narvas  on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00 – 17.30.

Tulumaksusoodustus

Keeleõppe kulusid saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursusest loobumine

Kursusest loobumise korral palume sellest Dialoogi koolituse korraldajat viivitamatult teavitada. Kui koolitusest loobutakse vähem kui 2 päeva enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt, segab õppetööd või kahjustab Dialoogi head nime. Samuti õppetasu osamakse maksmata jätmise tõttu.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid vähemalt 60% ulatuses ja on osalenud vähemalt 75% auditoorsest tööst. Õppijale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Tunnistusi ja tõendeid edastatakse elektroonilisel teel. Tunnistusi paberkandjal ei väljastata.

Muudatused tunniplaanis

Dialoogil on õigus teha õppeplaanis muudatusi, sealhulgas kursusts edasi lükata. Kursuse algaja muutmise või koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse 10 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kirjalik vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 7 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on vaide esitajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

 

Õppekavad 

Eesti keel

A1-A2-taseme Eesti keele kursus algajale individuaalõppekava järgi

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
220 ak. tundi (130 ak.t auditoorset ja 90 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Õpingud toimuvad kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Kursuson mõeldud õppijale, kel pole eesti keelega enne kokkupuudet olnud.

Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Õpiväljundid

Õppija on omandanud baassõnavara (umbes 1500 sõna), mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast. Õppija on omandanud järgnevaid teemasid: asesõnad, olevik, lihtminevik, modaalverbid, käskiv kõneviis, ees- ja tagasõnad, ma- ja da-infinitiivide kasutus.

Õpilane saab aru sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.

Õpilane oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).

Õpilane teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb. Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil nagu „ja” või „siis”. Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust.

Õppesisu teemad
Sõnavara põhineb järgmistel teemadel: tervitamine, viisakusväljendid, tutvumine, perekond ja sugulased, kellaaeg, kohtumine, elukohad, hobid, ruumid, toit, reisimine, töö, pühad, transport, asutused, taksoteenus, telefonivestlus, koduloomad, ilm, sünnipäev, tervis.

Iseseisev töö

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, harjutatakse veebikeskkonnas Keeleklikk, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal

I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012

I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d). 2010

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Textbook of Estonian".2014

Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

 

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi A2-taseme test.

1. Edukalt on kursus läbitud, kui testis on õigeid vastuseid vähemalt 60% ja testi sooritamise aega pole ületatud. Õppijale väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppija, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

3. Õppija saab soovi korral (lisaks lõputestile) hinnata oma keeleoskust enesehinnangul põhineval European Language Portfolio testi põhjal, mis asub Dialoogi koduleheküljel aadressil http://exlibris.ee/elp2/


A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
210 ak. tundi (140 ak.t auditoorset ja 70 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). 
 

Õppija koolituse mahtu võib vähendada ning õppija võib liituda rühmaga hiljem, kui algne firmasisene keeletest näitab, et õppijal on omandatud A1- taseme oskused. Õpingud toimuvad kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Kursuson mõeldud õppijatele, kel pole eesti keelega enne kokkupuudet olnud, ja samuti õppijatele, kes on omandanud A1- taseme programmi lünklikult. Keeleoskust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. A2-taseme ettevalmistamiseks peab õppija esialgu omandada A1- taseme nõuded, mis on A2-taseme omandamise aluseks. 
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Õpiväljundid

Kursuse läbimisel õppija teab eesti keele A2-taseme riigieksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija on omandanud baassõnavara (umbes 1500 sõna), mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast. Kursuse lõpuks õppija oskab suhelda paljudel teemadel, esitada küsimusi ning osaleda dialoogides, koostada lihtsamaid kirjalikke tekste, lugeda tavapärasemaid tekste. Õppija on omandanud järgnevaid teemasid: asesõnad, olevik, lihtminevik, modaalverbid, ma- ja da-infinitiivide kasutus.  

Õppesisu teemad
Sõnavara põhineb järgmistel teemadel: tutvumine, perekond ja sugulased, elukohad, hobid, ruumid, toit, reisimine, töö, pühad, transport, teenindusasutused, taksoteenus, telefonivestlus, koduloomad, ilm, sünnipäev, tervis,

Iseseisev töö

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal

I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012

I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012 

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d). 2010

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Textbook of Estonian".2014

Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi A2-taseme eksami simulatsioon (lõputest).

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksami simulatsioonil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

4. Õppijad saavad soovi korral (lisaks lõputestile) hinnata oma keeleoskust enesehinnangul põhineval European Language Portfolio testi põhjal, mis asub Dialoogi koduleheküljel aadressilhttp://exlibris.ee/elp2/

  

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
230 ak. tundi (140 ak.t auditoorset ja 90 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Õpingud toimuvad üks kord nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

 Õpiväljundid

 Õppija teab eesti keele B1-taseme testi ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge. Õppija saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust. Mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Saab aru lihtsamast tehnilisest teabest, nagu igapäevaste tehniliste vahendite kasutusjuhendid. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav. Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel. Oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida. Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires. 

 Õppesisu teemad

Sõnavara põhineb järgmistel teemadel: tutvumine, suhted, toitlustus, meelelahutus, transport ja liiklus, vaba aeg ja hobid, sport, haridus, töö ja palk, elukoht, Eesti vaatamisväärsused ja üritused, kaubandus, ametlikud kirjad, tervis, teenindussfäär, ootamatud olukorrad, arvutimaailm, filmid.

 Iseseisev töö

Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal

M. Kitsnik „Eesti keele õpik B1,B2 ja eesti keele töövihik B1,B2“. 2012 

I.Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“. 2015 

 Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument 

Kursuse lõpus viiakse läbi B1-taseme eksami simulatsioon. 

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on eksami simulatsioonil saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Õppijad, kelle eksami simulatsiooni tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi. 

4. Õppijad saavad soovi korral (lisaks lõputestile) hinnata oma keeleoskust ka enesehinnangul põhineval European Language Portfolio testi põhjal, mis asub Dialoogi koduleheküljel aadressilhttp://exlibris.ee/elp2/


B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus 

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
450 ak.tundi (200 ak. tundi auditoorset õpet, 250 ak.tundi iseseisvat ja praktilist tööd). Õpingud toimuvad kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.  

Õpiväljundid

Õppija teab eesti keele B2-taseme testi ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija saab aru raadio- ja televisiooni tõsielusaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust, mis on tavakeeles. Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti. Saab aru ja analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi. Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel. Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. Keelekasutus ning õigekiri on sedavõrd korrektsed, et ei tekita vääritimõistmist.

Õppesisu teemad

Sõnavara põhineb järgmistel teemadel: saatused ja elulood, kannapöörded, kehakeel ja välimus, ametid ja töökohad, tööotsimine, kinnisvara, kaubandus ja tarbijakaitse, kodukeemia ja prügi, kool ja haridus, tervis ja eluiga, koduamasinad ja tulevikukodu, kuritegevus ja turvalisus, ilukirjandus, lugemiskonverents, ettevõtlus, ajalehed, koosolekud, meelelahutus, elustiil, sport.

Iseseisev töö 

Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas, kirjutatakse esseesid, ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Õppematerjal 

M.Kitsnik, L. Kingisepp „Avatud uksed“ (eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele).2008 

M.Sooneste „Eesti keele õpik vene gümnaasiumile“. 2007

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument 

Kursuse lõpus viiakse läbi B2-taseme eksami simulatsioon. 

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on eksami simulatsioonil saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa. 

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata. 

3. Õppijad, kelle eksami simulatsiooni tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

4. Õppijad saavad soovi korral (lisaks lõputestile) hinnata oma keeleoskust ka enesehinnangul põhineval European Language Portfolio testi põhjal, mis asub Dialoogi koduleheküljel aadressilhttp://exlibris.ee/elp2/

 

C1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
450 ak.tundi (200 ak. tundi auditoorset, 250 ak.tundi iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva töö maht on suurem, sest mahukad kirjalikud tööd, ilukirjandusliku teose ja meediaväljaannete lugemine ning ettekannete ettevalmistamine, sooritatakse väljaspool õpperuume. Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis lõpetamata jäänud ülesanded, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse esseesid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas. Praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Enne kursuse algust viiakse läbi B2-taseme test, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja keeletest. 

Õpiväljundid

 Õppija saab aru pikemast jutust, ka abstraktsel ja keerukal teemal. Suudab laias ulatuses mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Eristab esmast ja tähtsat infot vähem olulisest, leiab üles peamise info. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisest tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhend, toodete töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Saab aru loengutest, vestlustest ja ettekannetest alal, mis on seotud õppija eriala või huvialaga. Loeb ja saab aru nii erialasest kui ilukirjanduslikust keelest, slängist, fraseoloogiast, vanasõnadest. Mõistab üksikasjalikult keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju, ning suudab leida vajalikku teavet või mõtet. Mõistab keerulisi ülevaateid, analüüse ja kommentaare, samuti pikki keerukaid kasutus- ja tegevusjuhiseid. Õppija oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke selgitusi, kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, ning kokku võtta pika keerulise teksti.Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. 

Õppesisu teemad

Sõnavara põhineb järgmistel teemadel: inimestevahelised suhted, haridus ja töö, Eesti majandus ja raha, turumajandus ja kaubandus, teenindus, ettevõtlus, elukeskkond ja loodushoid, tervislukud eluviisid, aktiivne puhkus, reklaam, tervishoid ja arstiabi, riik ja ühiskond, kultuur ja ajalugu, kirjandus, traditsioonid ja tähtpäevad, enesearendus, juhised, hobid, väitlus, infoühiskond. 

Iseseisev töö

Mahukad kirjalikud tööd, ilukirjandusliku teose ja meediaväljaannete lugemine ning ettekannete ettevalmistamine, sooritatakse väljaspool õpperuume. Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis lõpetamata jäänud ülesanded, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse esseesid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas. Iseseisev töö on samuti seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijat leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal

A. Siirak, A. Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“. 2014 

M. Sooneste „Eesti keele õpik vene gümnaasiumile“. Kesk- ja kõrgtase. 2007 

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi C1-taseme eksami simulatsiooni.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on saanud eksami simulatsioonil 100 punktist vähemalt 60 punkti. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa. 

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Õppijad, kelle eksami simulatsiooni (lõputesti) tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi. 

4. Õppijad saavad soovi korral (lisaks lõputestile) hinnata oma keeleoskust ka enesehinnangul põhineval European Language Portfolio testi põhjal, mis asub Dialoogi koduleheküljel aadressilhttp://exlibris.ee/elp2/


 

Учителя эстонского языка и их квалификация

 

  1. Reet Vääri, eesti filoloogia, võrdsustatult MA, pedagoogika, MA

  2. Lea Jürgenstein, eesti keel ja kirjandus, võrdsustatult MA

  3. Ellen Strohmann, eesti keel ja kirjandus, võrdustatult MA, infokorraldus MA

  4. Olesja Korpatš, eesti keel ja kirjandus, BA

  5. Aire Isand, eesti keel ja kirjandus, võrdsustatult MA, haldusjuhtimine, MA

  6. Erika Lättemaa, eesti keel teise keelena, võrdsustatult MA, eripedagoogika, BA

  7. Maria Piik, eesti keel ja kirjandus, võrdsustatult MA

Inglise keel

A2/B1-taseme tehniline inglise keel (Technical English)


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
200 ak. tundi (80 ak.t auditoorset ja 120 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Inimesed, kelle tööala hõlmab tehnilisi ameteid, tehnilist teenindust, seadmete hooldust ja remonti jne. Kursusele registreeritakse pärast A2-taseme üldkeeletesti sooritamist ja vestlust.


Õpiväljundid

Kursuse läbimisel õppija teab

Kuuulamine:

Saab aru infot olulisest tehniliste teemadel ning mõistab kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid.

Rääkimine

Saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttaval teemadel ja oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel muuhulgas kasutada tehnilist sõnastiku (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine). Oskab rääkida järgmiste tehnilistel teemadel: tööriistade ja masinate kontrollimisest ja nende remondist. Annab juhiseid, soovitused ja teeb hoiatused tehnilise töö käigus. Oskab sõnastada tehnilise ohutuse seotud probleeme ja pakkuda erinevaid lahendusi. Saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilisel teemadel kirjades ja tekstides.

Lugemine

Saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilisel teemadel kirjades ja tekstides. Oskab tuletada tundmata sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu.

Kirjutamine

Koostab lihtsat seostatud teksti tehnilisel või huvipakkuval teemal ja kirjutab isiklike kirju ja teateid .

Õppesisu teemad

Job and work vocabulary. Spelling things out. Measurements. Project planning. Checking and controlling. Explaining what happened. Troubleshooting. Repairs. Asking questions Explaining rules Making things work. Damages. Safety hazards. Understanding instructions Testing things. Making suggestions and warnings. Getting around. Giving directions. Writing e-mails Discussing logistics. Vocabulary for tools, machine parts, materials.

Iseseisev töö

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.


Õppematerjal

Vicki Hollett, John Sydes Tech Talk“; Oxford university Press. 2015

Viginia Evans, Jenny Dooley, Tres Oˇ Dell “Electrician“ 2012

Mario Grussendorf „English for Logistics“, Oxford University Press, 2016

David Grant,John Hughes&Rebecca Turner , Business Result, Pre-Intermediate StBook,Oxford University Press, 2016

English for Life Pre-intermediate StBook, Oxford University Press, 2016

 

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi A2/B1-taseme lõputest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on testi 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

 

Tegevusloa andmed 

 

Dialoogi koolitused, mis korraldavad  täiskasvanutele Koolituskeskus Dialoog  (omanik Dialoog AS) ja lastele Laste keeltekeskus (omanik Dialoog AS) toimuvad  vastavalt Haridus ja Teadusministeeriumi  tegevuslubadele ja Majandusregistri tegevuse registreerimisele. Laste koolitused vastavad erahuvikooli registreerimisele Eesti Hariduse infosüsteemis.

 

Dialoogile on antud Haridus-ja Teadusministeeriumi tegevusluba 1.1-3/1682 keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

 

Majandusregistris registreeritud nr. 152200 ka teised  täiskasvanuhariduse majanduslik tegevus: 

 

Võõrkeeled ja -kultuurid

 

Aineõpetajate koolitus

 

Majandusarvestus ja maksundus

 

Eesti Hariduse Infosüsteemis on Laste  Keeltekeskuse õppekavade  registreerimisnumber 798

 

 Koolituse kvaliteet

on  kindlustatud:

1. Dialoogi  27-aastase kogemusega;

2. kvalifitseeritud õpetajate  olemasoluga;

3. õppijate tagasiside analüüsiga;

4. kaasaeagsete õppematerjalide olemasoluga;

5. õppeprotsessi  pideva metoodilise järelvalvega;

6. aastaid kestnud  eksamitulemuste kõrge kvaliteediga.


Вверх
Новости
К сожалению в разделе нет новостей.